wolne miejsca w zlobku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Białogard  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Białogard ug.bialogard.ibip.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część materiałów zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Białogard.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 22.03.2024r.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i audytu z badania dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Brzęczek: informatyk@gmina-bialogard.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 312 44 01.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą mailową:

1) sekretariat@gmina-bialogard.pl;
2) skrzynka podawcza: /gmina-bialogard/skrytka;
3) pocztą: Urząd Gminy Białogard, 78-200 Białogard, ul. Wileńska 8.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności:

Klaudia Stępień
e-mail: k.stepien@gmina-bialogard.pl
telefon: 94 312 44 01

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
•    w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,
•    dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
•    zastosowano przyciska A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu,
•    opublikowano film w języku migowym na temat funkcjonowania urzędu, oraz tekst łatwy do odczytania przez osoby niedowidzące, opisujący zakres działalności podmiotu.
Dostępność architektoniczna:
    siedziba urzędu gminy Białogard znajduje się w jednym wielokondygnacyjnym budynku, zlokalizowanym przy ul. Wleńskiej 8 w Białogardzie,
•    do budynku prowadzą dwa wejścia – główne od frontu oraz ewakuacyjne z tyłu budynku,
•    do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla wózków. 
•    dla osób z wózkami dostępna jest część holu na parterze budynku przed punktem obsługi interesanta, gdzie zamontowana jest tablica informacyjna dostosowana dla osób niewidomych w alfabecie Braille'a,
•    na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym umieszczony jest przycisk dźwiękowy, informujący o obecności osoby niepełnosprawnością, dostępny z platformy dla wózków,
•    przed budynkiem, wyznaczone jest jedno dedykowane miejsce parkingowe, oraz przed wejściem głównym zamontowane wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
•    szerokość głównych drzwi wejściowych dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
•    w budynku zamontowano przy schodach wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
•    toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•    budynek nie posiada windy,
•    w budynku urzędu znajdują się wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ułatwiające zorientowanie się na której kondygnacji budynku się znajduje,
•    w ciągach komunikacyjnych zamontowane są tablice nawigacyjne,
•    przy drzwiach do pomieszczeń budynku zamontowane są tabliczki przystosowane dla osób niewidomych w alfabecie Braille'a,
•    w budynku znajdują się krzesełka do ewakuacji,
•    w budynku zamontowane są uchwyty na kule,
•    na każdej kondygnacji budynku zamontowany jest plan tyflograficzny,
•    w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
•    w budynku zainstalowany jest wideotłumacz PJM,
•    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
•    w urzędzie opracowane są procedury obsługi osób z niepełnosprawnością.

Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu +48 94 312 44 01 lub na emial: sekretariat@gmina-bialogard.pl.


 


Aplikacje mobilne


Serwis BIP Urzędu Gminy Białogard nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Strony w dziale: