Deklaracja dostępności

Nazwa instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gmina-bialogard.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: data publikacji.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Brzęczek, informatyk@gmina-bialogard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 312 44 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  żądania zapewnienia dostępności można składać
drogą mailową:  sekretariat@gmina-bialogard.pl;
skrzynka podawcza: /gmina-bialogard/skrytka;
pocztą: Urząd Gminy Białogard, 78-200 Białogard, ul. Wileńska 8.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 • Siedziba Urzędu Gminy Białogard znajduje się w jednym wielokondygnacyjnych budynku, zlokalizowanym  przy ul. Wileńskiej 8 w Białogardzie.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne od frontu i ewakuacyjne od tyłu.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla wózków. Dla osób z wózkami dostępna jest część holu na parterze budynku przed punktem obsługi interesanta.
 • Na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym  umieszczony jest, dostępny z platformy dla wózków,   przycisk dźwiękowy  informujący o obecności osoby z niepełnosprawnością.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem, wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu +48 94 312 44 01 lub na emial sekretariat@gmina-bialogard.pl

Strony w dziale: