wolne miejsca w zlobku

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dodane przez e-jankowska - czw., 07/10/2021 - 15:37

logo kprm Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki na jego realizację pochodzą z funduszy europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o udział w projekcie składać mogą rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych oraz pełnoletni uczniowie szkoły średniej zamieszkujących na terenie Gminy Białogard zgodnie z punktem 2 podpunkt a przedkładanego Oświadczenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność. Załącznik Nr 8 lub Załącznik nr 9
  2. Formularz uzupełniający – zakres danych osobowych.
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 13 RODO).
  4. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w PGR (wymóg nieobligatoryjny).
  5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (wyłącznie w przypadku przedłożenia dokumentów wymienionych w punkcie 4, dotyczących żyjących członków rodziny).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu załączonym do ogłoszenia o konkursie i dostępnym na:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Białogard
(ul. Wileńska 8 ) w Punkcie Obsługi Interesanta do 28 października 2021 r. (w dniach
i godzinach pracy urzędu).

Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

Informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Białogard tel. 94 312 11 62
Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku otrzymania mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowana, pierwszeństwo w wyborze do objęcia wsparciem będą miały osoby, które do wniosku dołączyły dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym PGR.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Strony w dziale: