wolne miejsca w zlobku

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dla budynków wielorodzinnych

Dodane przez admin - pt., 28/04/2023 - 14:32

Kategoria

Program „Ciepłe Mieszkanie”
dla budynków wielorodzinnych.
Gmina Białogard
zamierza przystąpić do programu "Ciepłe Mieszkanie", dzięki
któremu, właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych będą mgli uzyskać
dofinansowanie na wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła. Aby
Gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców.
Program "Ciepłe Mieszkanie"
skierowany jest do osób fizycznych
posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego
prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku
wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wymianę
wszystkich nieefektywny ch źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania
lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego
źródła ciepła w budynku.
Urząd Gminy Białogard przygotował wstępną deklarację wyrażającą chęć
skorzystania z dofinansowa nia w ramach programu. Wójt Gminy Białogard prosi
o wypełnienie ankiety przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w
programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców Gminy Białogard będzie stanowiło
podstawę do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia
formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW.
Druk wstępnej deklaracji skorzystania z dofinansowania w ramach
programu „Ciepłe Mieszkanie” w załączeniu poniżej.
Deklaracja wstępna
nie jest zobowiązaniem do udziału w programie
Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Białogard w
Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 10, bądź w Punkcie Obsługi Interesanta,
ul. Wileńska 8, 78 2 00 Białogard w dniach i godzinach pracy Urzędu w
nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r. (środa).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
94 312 11 62
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple
mieszkanie
https://wfos.szczecin.pl/cieple
mieszkanie/o programie/

 

plakat ciepłe mieszkanie

Strony w dziale: