Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Dodane przez admin - czw., 17/03/2022 - 13:57

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL:

  1. w języku polsko-ukraińskim lub

  2. w języku polsko-rosyjskim.

 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.

 3. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:

  1. dokument podróży,

  2. Kartę Polaka,

  3. inny dokument ze zdjęciem,

  4. dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.


 

Pliki do pobrania:

Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.


 

Uwagi

 1. Numer PESEL mogą uzyskać:

  1. obywatele Ukrainy,

  2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka,

  3. członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,

  4. małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego,

którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r. 

 1. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:

  1. posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany;

  2. którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

 2. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. 

 3. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 

 4. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 6. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie unieważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentu tożsamości potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.

 7. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 8. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby: 

  1. która nie ukończyła 12. roku życia,

  2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

  3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 1. Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego. 

 2. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Strony w dziale: