Nabór na wolne stanowisko pomocnicze opiekun/ka dziecięca w żłobku gminnym w Kościernicy.

Domyślna grafika

Kościernica, 13.12.2022 r.
OGŁOSZENIE
DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W KOŚCIERNICY
o naborze na wolne stanowisko pomocnicze opiekun/ka dziecięca
w Żłobku Gminnym w Kościernicy „Przystanek maluszka”
I. Nazwa i adres jednostki:
ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard.
II. Stanowisko pracy:
Opiekun/ka dziecięca w Żłobku Gminnym w Kościernicy.
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 obywatelstwo polskie,
 posiada wykształcenie wyższe na kierunku lub specjalności:
 pielęgniarki,
 położnej,
 opiekunki dziecięcej,
 nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 pedagoga społeczno-wychowawczego,
 pedagoga wczesnej edukacji,
 terapeuty pedagogicznego lub
 ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
 wczesne wspomaganie rozwoju,
 wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 edukacja prorozwojowa,
 pedagogika małego dziecka,
 psychologia dziecięca,
 psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeżeli osoba, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
 przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
 daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 bardzo dobry kontakt z dziećmi,
 odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
 znajomość metod pracy z dzieckiem w żłobku np.: bajkoterapia, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy,
 umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
 umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka,
 opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 opiekunka prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwe do wieku dzieci,
 prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo-wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
 wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
 opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności,
 opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji,
 ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci, udzielanie pomocy w tym zakresie,
 utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych,
 przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych,
 organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: spacer, zabawy w ogrodzie,
 zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego,
 wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci,
 karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków,
 podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka, utrzymywanie czystości i porządku w grupie,
 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
 ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
 współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
VI. Wymagane dokumenty:
Oferty kandydatów na stanowisko opiekun/ka dziecięca muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączone do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) – pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej.
 List motywacyjny wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.
 Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ani za umyślne przestępstwo skarbowe.
 Oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską.
 Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe).
 Oświadczenie: że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie, dodatkowych danych osobowych niebędącymi danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.
 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 Rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie kandydata poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: mniej niż 6%.
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.12.2022 r., osobiście w budynku Żłobka lub przesłać na adres Żłobek Gminny w Kościernicy „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocnicze opiekun/ka dziecięca w Żłobku Gminnym w Kościernicy ” (decyduje data wpływu oferty do placówki).
Informacje dodatkowe:
 Oferty, które wpłyną do Żłobka Gminnego w Kościernicy „Przystanek maluszka”, po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do Żłobka.
 Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.
 Dokumenty należy składać w języku polskim; w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 Warunki pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat. Praca w budynku Żłobek Gminny w Kościernicy „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy znajduje się w budynku na parterze, bez windy. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.
*kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:
- I etap – weryfikacja dokumentów,
- II etap – selekcja kandydatów: a) rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej z ofert.
• Dane kontaktowe w sprawie naboru:
Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy, tel. 720 820 940.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Kościernicy na każdym etapie naboru może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze.
Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy
Mariola Giec
Klauzula informacyjna dotycząca naboru na wolne stanowiska pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny w Kościernicy, z siedzibą Kościernica 28, 78-200 Białogard, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
• sprawdzenia Twoich zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i potwierdzenia wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach – o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji (z uwzględnieniem możliwości wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy) oraz przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. rzeczoznawcy, radcy prawni itp., firma informatyczna). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo usunięcia danych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wymóg podania danych
Podanie danych umieszczonych w kwestionariuszu naboru jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych, których podstawa przetwarzania jest zgoda, jest dobrowolne.


Source URL: https://gmina-bialogard.pl/strona/zlobek/889-nabor-na-wolne-stanowisko-pomocnicze-opiekunka-dziecieca-w-zlobku-gminnym-w