Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Ogłoszenie naboru na pielęgniarkę/położną

Kościernica, 13.12.2022 r.
OGŁOSZENIE
DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W KOŚCIERNICY
o naborze na wolne stanowisko pomocnicze pielęgniarka/położna
w Żłobku Gminnym w Kościernicy „Przystanek maluszka”
I. Nazwa i adres jednostki:
ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard.
II. Stanowisko pracy:
Pielęgniarka/położna w Żłobku Gminnym w Kościernicy.
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 Obywatelstwo polskie.
 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/położnej.
 Posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.
 Minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
 Brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 Znajomość metod pracy z dzieckiem w żłobku np.: bajkoterapia, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy.
 Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 Umiejętność pracy w zespole.
 Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci.
 Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom.
 Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny.
 Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.
 Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi.
 Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.
 Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.
 Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.
VI. Wymagane dokumenty:
Oferty kandydatów na stanowisko pielęgniarki/położnej muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączone do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) – pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej.
 List motywacyjny wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.
 Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ani za umyślne przestępstwo skarbowe.
 Oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską.
 Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe).
 Oświadczenie: że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie, dodatkowych danych osobowych niebędącymi danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.
 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 Rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: mniej niż 6%.
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.12.2022 r., osobiście w budynku Żłobka lub
przesłać na adres Żłobek Gminny w Kościernicy „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocnicze pielęgniarka/położna w Żłobku Gminnym w Kościernicy „Przystanek maluszka” (decyduje data wpływu oferty do placówki).
Informacje dodatkowe:
 Oferty, które wpłyną do Żłobka Gminnego w Kościernicy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do placówki.
 Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.
 Dokumenty należy składać w języku polskim; w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 Warunki pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat. Praca w budynku Żłobek Gminny w Kościernicy „Przystanek maluszka”, Kościernica 28, 78-200 Białogard.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy znajduje się w budynku na parterze, bez windy. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.
*kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:
- I etap – weryfikacja dokumentów,
- II etap – selekcja kandydatów:
a) rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej z ofert.
• Dane kontaktowe w sprawie naboru:
Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy, tel. 720 820 940.
Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy na każdym etapie naboru może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze.
Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy
Mariola Giec
Klauzula informacyjna dotycząca naboru na wolne stanowiska pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny w Kościernicy „Przystanek maluszka”, z siedzibą Kościernica 28, 78-200 Białogard, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
• przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
• sprawdzenia Twoich zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i potwierdzenia wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach – o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji (z uwzględnieniem możliwości wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy) oraz przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. rzeczoznawcy, radcy prawni itp., firma informatyczna). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo usunięcia danych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wymóg podania danych
Podanie danych umieszczonych w kwestionariuszu naboru jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych, których podstawa przetwarzania jest zgoda, jest dobrowolne.

Strony w dziale: