Get Adobe Flash player

O G Ł O S Z E N I E

   Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2017 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;
 „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”.

   Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe  z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
   Dofinansowanie na powyższy cel wynosi 100% całkowitej wartości zadania tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Białogard w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

               Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Białogard o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

               Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 28 lutego 2017r.

Formularz wniosku (druk) wraz z załącznikami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 6 bądź pobrać ze strony internetowej www.gmina-bialogard.pl

 

                                                                                               Uwaga!!!


Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do demontażu pokrycia dachowego.
               Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
2. Ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru- Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest -druk.
3. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( demontaż)- druk
4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest.
5. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę - druk.
6. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych- druk
7. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do transportu już zdemontowanego pokrycia dachowego.
                Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
2. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( transport)- druk
3. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych.

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zapraszamy na kajaki

kajacek

 kajaki parsęty

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem