Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2016    |    Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian

   Powszechnie wiadomo, że kiedy dochodzi do szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta dzikie rolnik zwraca się o odszkodowanie i wypłatę odszkodowania do lokalnego koła łowieckiego. Gorzej jest natomiast z wiedzą co robić w sytuacji, kiedy koło łowieckie odmawia szacowania szkody i wypłaty odszkodowania uzasadniając, że uprawa znajduje się na terenie nie wchodzącym w skład obwodu łowieckiego. Jak postąpić, by w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie.


   Od 1 sierpniu 2010 r., po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo Łowieckie, ciężar szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich spoczywa na zarządzie województwa.

   Istotne jest tu przede wszystkim zdefiniowanie terenów, które zaliczają się do terenów wyłączonych z obwodów łowieckich. Określa je art. 26 ustawy Prawo Łowieckie. Są to odpowiednio: parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub żądaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania: tereny w granicach administracyjnych miast (o ile nie zostały włączone do obwodów łowieckich); tereny zajęte przez, miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

   Jeśli na wyżej wymienionych terenach dochodzi do zniszczenia upraw lub płodów rolnych przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny, wówczas wniosek o szacowanie szkody i wypłatę odszkodowania należy skierować do właściwego zarządu województwa. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego powinni w takich sytuacjach składać wnioski w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiemu przy ulicy Małopolskiej 12 w Szczecinie lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70- 540 Szczecin. We wniosku należy określić rodzaj szkody (np. podać rodzaj uszkodzonej uprawy), jej dokładną lokalizację oraz datę jej powstania. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych szkodę w formie pisemnej zgłasza właściciel lub posiadacz gruntu. Co za tym idzie - do wniosku należy dołączyć aktualny dokument (lub kopię) potwierdzający, że osoba zgłaszająca jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Jeśli do powstania szkody doszło bezpośrednio przed sprzętem uprawy należy we wniosku określić także planowany termin zbioru. Warto także dopisać numer telefonu, to może przyspieszyć załatwienie wniosku, ponieważ bardzo ułatwi kontakt między poszkodowanym i szacującym szkodę i pozwoli np. ustalić dogodny dla obu stron termin przeprowadzenia szacowania.

   O ile szkoda w uprawie nie została zgłoszona bezpośrednio przez sprzętem uszkodzonej uprawy, przeprowadza się dwa szacowania szacowanie wstępne oraz szacowanie końcowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych w czasie szacowania wstępnego (oględzin) ustala się gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy,   szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona oraz szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Natomiast podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, obszar uprawy, obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, rozmiar szkody, wysokość odszkodowania.

   Po przeprowadzeniu ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół ostatecznego szacowania szkody, który będzie dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podstawą do wypłaty odszkodowania. Protokół ostatecznego szacowania szkody jest następnie przekazywany do Wojewody Zachodniopomorskiego, który przekazuje środki na wypłatę odszkodowania na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego. Odszkodowanie jest następnie przelewane z rachunku Województwa Zachodniopomorskiego na rachunek bankowy poszkodowanego, podany na druku protokołu ostatecznego szacowania szkody.

   Należy także pamiętać, że również w przypadku szkód na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich obowiązują zapisy z ustawy Prawo Łowieckie określające, komu odszkodowanie za szkody wyrządzone przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych nie przysługuje. A odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich nie przysługuje osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych: posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie czternastu dni od dnia zakończenia okresu tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały; za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta na 1 hektar uprawy: za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.


źródło: Biuletyn informacyjny Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (Marek Szczepanik)

przejdź na kanał youtube


BEZDOMNE ZWIERZĘTA?


Designed by Joomla! Slider

zapraszamy na kajaki